In het geval het schadebeeld valt onder de klasse Oranje (“amber risk”) of de klasse Rood (“red risk”), dan had de gebruiker al direct maatregen moeten nemen na vaststelling tijdens de verplichte regelmatige inspecties door de functionaris verantwoordelijk voor de veiligheid in het magazijn (“person responsible for storage equipment safety – PRSES”). Verwezen wordt naar NEN-EN 15635: “Stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur”, naar welke norm in het algemeen ook wordt verwezen in de gebruiksaanwijzing van de stellingleverancier. Die maatregelen zijn:

  • Klasse Oranje: Er mogen ter plaatse alleen nog maar pallets uit de secties ter weerszijden van de beschadigde staander of beschadigd jukvakwerk worden gehaald en geen nieuwe pallets meer worden afgezet. Na 4 weken moet het betreffende juk geheel zijn ontlast dan wel direct worden ontlast.
  • Klasse Rood: Het betreffende juk met dit schadebeeld voor een staander of het vakwerk, moet direct worden ontlast.

Dit betekent dat reparatie van een nog belaste beschadigde staander of juk, alleen is toegestaan wanneer het schadebeeld niet overeenkomt met “red risk” conform EN 15635. De reparatie-instructie is gebaseerd op de risico-inventarisatie conform de arbowet en daar mag absoluut niet van worden afgeweken. Het is mogelijk dat ontlasten van het juk noodzakelijk is voordat met repareren kan worden begonnen.